Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

0
4258

Ngày 29/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3828/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Quy hoạch định hướng phát triển ngành Văn hóa tỉnh giai đoạn này gồm: Phát triển sự nghiệp văn hóa vùng đồng bằng ven biển phù hợp với mức độ phát triển kinh tế – xã hội; khai thác thế mạnh di sản văn hóa ở khu vực đồng bằng ven biển, kết hợp với phát triển lĩnh vực du lịch và dịch vụ văn hóa; xây dựng thành phố Đồng Hới thành trung tâm văn hóa lớn của tỉnh; khuyến khích phát triển thị trường sản phẩm văn hóa, hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật, các loại hình văn hóa nghệ thuật mới; xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp, khu kinh tế; đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cấp huyện như Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, Thư viện huyện, Rạp chiếu phim và các công trình văn hóa khác đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Đối với khu vực miền núi, Quy hoạch định hướng các hoạt động như nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, thu hẹp mức chênh lệch về hưởng thụ văn hóa với khu vực đồng bằng, ven biển; bảo tồn, phát huy các giá trị, các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; xây dựng, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa các cấp.

Đến năm 2020, Quy hoạch đề ra các mục tiêu cần thực hiện, cụ thể: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn trong tỉnh có hoạt động văn hóa đạt 100%; hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 90%; thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 70%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 60%; số sách bình quân mỗi người dân được đọc trong năm là 02 bản/người; số sách trên đầu dân số có trong thư viện công lập 01 sách/người; mức hưởng thụ các loại hình nghệ thuật đạt 2,5 lượt/người/năm; xem chiếu bóng, video và phim truyền hình 05 lượt/người/năm. Đến năm 2030, tỷ lệ xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa – Thể thao đạt chuẩn là 70%; cán bộ văn hóa xã hội xã, phường, thị trấn được đào tạo chuyên môn phù hợp từ trung cấp trở lên 100%; có 03 di sản được tổ chức UNESCO ghi danh; 60-70 di tích được xếp hạng cấp quốc gia; 70-90 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

Quy hoạch nhằm phát huy mọi nguồn lực trong xã hội để phát triển văn hoá mang tính dân tộc, khoa học và nhân dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh và góp phần hội nhập kinh tế quốc tế.

N.Quý(quangbinh.gov.vn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here